The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

โครงการโซล่าเซลล์พอเพียง

เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ให้เป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมาก ซึ่งโครงงานดังกล่าวจพเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตญืให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่จะต้องผลิตจากทรัพยากรอย่างอื่น

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนำ ปรึกษา ดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง นั้น ๆ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานประเภทสำรวจ หมายถึง การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เพื่อนำมาประกอบการศึกษาหรือการจำแนกเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ การเก็บข้อมูลโดยการออกไปสำรวจนอกห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า สำรวจภาคสนามหรือบางครั้งอาจจะนำส่วนต่าง ๆ นั้นมาศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้

ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5-6 ที่เป็นเหา การศึกษา โดยการออกไปสำรวจนักเรียนชั้น ป.5-6 ทั้งหมด มีจำนวนกี่คน ที่เป็นเหาใครที่เป็นเหา จำนวนนักเรียนกี่คนที่ไม่เป็นเหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน การศึกษาโดยการสำรวจสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างที่ 3 โครงงานวิทยาศาตร์ เรื่อง การศึกษาตัวหนอนแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าวการศึกษา โดยการออกไปสำรวจตัวหนอนของแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าว ในบริเวณนาข้าว บริเวณหนึ่งแล้วศึกษาการวิธีทำลายต้นขาวของตัวหนอน

2. โครงงานประเภทการทดลอง หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มะขาวเปียก ตะไคร้ ฆ่าเห็บ เหา การศึกษา โดยการทดลองศึกษาผลของนำมะขามเปียก นำตะไคร้ ที่มีผลต่อการฆ่าเห็บ เหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรไล่ยุง การศึกษา โดยการทดสอบนำพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา มาทำยาไล่ยุง

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สอย อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ กังหันลม การศึกษา โดยการประดิษฐ์กังหันลมจากลูกปิงปองนำมาทดลองศึกษาการหมุนของกังหันที่มีความยาวแขนต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2 โครงการวิทยาศาสตร์เรื่อง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษา โดยการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วนำมาทดลองหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

4. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฏี หลักการใหม่ ตามแนวคิดของตนเอง หรือการอธิบายแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฏี
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทฤษฎีโลกกลมโลกแบน การศึกษา โดยการทดลองศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีเดิมและนำเสนอแนวคิดใหม่ของตนเองโดยยกเหตุผลหรือพิสูจน์แนวความคิดของตนเองว่าน่าเชื่อถือกว่า

ลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน
1. สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะโครงงาน
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. วางแผกนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 18 ส.ค. 2552
เข้าชม : 220 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 1 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 106 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 25 มี.ค. 2553
เข้าชม : 192 ครั้ง
ผู้สร้าง : TiCFoRDoPh
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 223 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 21 ส.ค. 2552
เข้าชม : 387 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 11 เม.ย. 2553
เข้าชม : 140 ครั้ง
ผู้สร้าง : mew

ความคิดเห็น
วิชา : วิทยาศาสตร์
หมวด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : 28,982 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 204 คะแนน ระดับชั้น :
รูปของ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันที่ 13 สิงหาคม 2552
URL
Embed ' size=30 name=txtEmbedObject>


E-Camp ปั้นเด็กไทยเป็นนักไฟฟ้า
โพส : 24 ธ.ค. 2552
เข้าชม : 155 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
JSTP โครงการดีๆเพื่อนักวิจัยรุ่นเยาว์
โพส : 24 ธ.ค. 2552
เข้าชม : 167 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แบ่งปันให้เพื่อน

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนำ ปรึกษา ดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง นั้น ๆ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานประเภทสำรวจ หมายถึง การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เพื่อนำมาประกอบการศึกษาหรือการจำแนกเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ การเก็บข้อมูลโดยการออกไปสำรวจนอกห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า สำรวจภาคสนามหรือบางครั้งอาจจะนำส่วนต่าง ๆ นั้นมาศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้

ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5-6 ที่เป็นเหา การศึกษา โดยการออกไปสำรวจนักเรียนชั้น ป.5-6 ทั้งหมด มีจำนวนกี่คน ที่เป็นเหาใครที่เป็นเหา จำนวนนักเรียนกี่คนที่ไม่เป็นเหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน การศึกษาโดยการสำรวจสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างที่ 3 โครงงานวิทยาศาตร์ เรื่อง การศึกษาตัวหนอนแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าวการศึกษา โดยการออกไปสำรวจตัวหนอนของแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าว ในบริเวณนาข้าว บริเวณหนึ่งแล้วศึกษาการวิธีทำลายต้นขาวของตัวหนอน

2. โครงงานประเภทการทดลอง หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มะขาวเปียก ตะไคร้ ฆ่าเห็บ เหา การศึกษา โดยการทดลองศึกษาผลของนำมะขามเปียก นำตะไคร้ ที่มีผลต่อการฆ่าเห็บ เหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรไล่ยุง การศึกษา โดยการทดสอบนำพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา มาทำยาไล่ยุง

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สอย อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ กังหันลม การศึกษา โดยการประดิษฐ์กังหันลมจากลูกปิงปองนำมาทดลองศึกษาการหมุนของกังหันที่มีความยาวแขนต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2 โครงการวิทยาศาสตร์เรื่อง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษา โดยการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วนำมาทดลองหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

4. โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฏี หลักการใหม่ ตามแนวคิดของตนเอง หรือการอธิบายแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฏี
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทฤษฎีโลกกลมโลกแบน การศึกษา โดยการทดลองศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีเดิมและนำเสนอแนวคิดใหม่ของตนเองโดยยกเหตุผลหรือพิสูจน์แนวความคิดของตนเองว่าน่าเชื่อถือกว่า

ลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน
1. สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะโครงงาน
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. วางแผกนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 18 ส.ค. 2552
เข้าชม : 220 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 1 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 106 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 25 มี.ค. 2553
เข้าชม : 192 ครั้ง
ผู้สร้าง : TiCFoRDoPh
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 223 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 21 ส.ค. 2552
เข้าชม : 387 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 11 เม.ย. 2553
เข้าชม : 140 ครั้ง
ผู้สร้าง : mew

ความคิดเห็น
วิชา : วิทยาศาสตร์
หมวด : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : 28,982 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 204 คะแนน ระดับชั้น :
รูปของ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันที่ 13 สิงหาคม 2552
URL
Embed ' size=30 name=txtEmbedObject>


E-Camp ปั้นเด็กไทยเป็นนักไฟฟ้า
โพส : 24 ธ.ค. 2552
เข้าชม : 155 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
JSTP โครงการดีๆเพื่อนักวิจัยรุ่นเยาว์
โพส : 24 ธ.ค. 2552
เข้าชม : 167 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แบ่งปันให้เพื่อน
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กับป้ายอักษรวิ่ง เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเปรียบเทียบความแตกต่างหลังทดลองใช้ป้ายอักษรวิ่งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดการพลังงาน ทั้งนี้ได้ทำการทดลองโดยการนำสิ่งประดิษฐ์ คือ ป้ายอักษรวิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการประหยัดพลังงานที่สร้างขึ้นไปติดตั้งเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้า กำหนดทดลองกับแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิอากาศร้อน ได้มีการคิดค้นการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนำมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้วิธีหนึ่ง จึงมีแนวคิดที่จะนำป้ายอักษรวิ่ง มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน กับแผงโซล่าเซลล์เป็นแหล่งให้พลังงานโดยรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ป้ายอักษรพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานโดยใช้ไฟผ่านแบตเตอรรี่ที่เก็บไฟจากการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาด 37.5 เซนติเมตร x 17.5เซนติเมตร ให้แรงดันไฟ ประมาณ18 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 48 วัตต์ กำลังไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเข้มของแสงอาทิตย์และมุมในการรับแสง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ปีการศึกษา : 2552

Views: 483

Comment

You need to be a member of The Secondary Educational Service Area Office 25 to add comments!

Join The Secondary Educational Service Area Office 25

Latest Activity

Kongpila's group was featured
Thumbnail

STEM OSOP(Fangwittayayon)

เป็นการบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์…See More
Apr 24
kruorawan kongpila commented on อธิพันธ์ สอนวิเศษ's video
Feb 23
Profile Iconศิลปิน โชติทอง and FRANK KWABENA joined The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 23
นายนิติพัศ รัตนะ is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 4

การวัดและประเมินผล

Events

© 2016   Created by Kongpila.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service