The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก

 

ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก

 

 

ลักษณะทางกายภาพ
.........ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 53,679.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 10.46 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่

 • ตาก
 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์

........จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่มากที่สุด ส่วนจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่น้อยที่สุด แต่จำนวนประชากรมีมากกว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันตก


.........ภาคตะวันตกซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แคบๆ ทอดยาวขนานกับพรมแดนประเทศพม่า ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และป่าไม้ของประเทศ มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่าทุกภาค และเป็นภูมิภาคที่ประชากรอาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ และชายฝั่ง และมักประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ ทำนา และการประมง

 

ที่ตั้งสัมพันธ์

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี อุทันธานี กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเจาตะนาวศรี เป็นพรมแดน

ลักษณะภูมิอากาศ
......... ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ด้านตะวันตก แต่มีความแห้งแล้งมากกว่าในภาคอื่นๆ เพราะมีเทือกเขาสูงเป็นแนวกำบังลม ทำให้ลักษณะภูมิอากาศ ในฤดูร้อนและฤดูหนาว แตกต่างกันอย่างเด่นชัด เนื่องจากแนวเทือกเขาขวางกั้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดบรเวณเงาฝน หรือพื้นที่อับลม ฝนจะตกด้านตะวันตกของเทือกเขามากกว่าด้านภาคตะวันออก

ลักษณะภูมิประเทศ
......... ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 2 เขตใหญ่ คือ

 • เขตเทือกเขา ได้แก่บริเวณเทือกเขา และที่สูงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของภาค เทือกเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่า ได้แก่
  • เทือกเขาถนนธงชัย
  • เทือกเขาที่อยู่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย
  • เทือกเขาตะนาวศรี
 • เขตที่ราบ ได้แก่บรืเวณที่อยู่ระหว่างเขตเทือกเขา กับที่ราบภาคกลาง และอ่าวไทย แบ่งออกเป็น 2 เขตย่อยได้แก่
  • เขตที่ราบขั้นบันได
  • เขตที่ราบชายฝั่งทะเล
   ....

 

ลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหว่างประเทศ
..........ภาคตะวันตกเป็นภาคที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า แนวพรมแดนด้านนี้เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ โดยอาศัยร่องน้ำลึกของแม่น้ำ และสันปันน้ำของเทือกเขาถรรธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี โดยเริ่มตั้งแต่เขตอำเภออุ้งผาง ถึงประจวบคีรีขันธ์ ส่วนสันปันน้ำบนเทือกเขาถนนธงชัยที่กั้นชายแดนไทย - พม่า คือ สันปันน้ำในเขตจังหวัดตากด้านตะวันตก ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และสันปันน้ำของเทือกเขาตะนาวศรี ทางด้านตะวันตก ไหลลงสู่แม่น้ำในประเทศพม่า

 

 

ที่มา;http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/2545/m5504/west.htm

 

คำถาม

-ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก แบ่งออกได้เป็นกี่เขตอะไรบ้าง

-ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของภาคตัวันตกคล้ายคลึงกับภาคใด

Views: 86

Comment

You need to be a member of The Secondary Educational Service Area Office 25 to add comments!

Join The Secondary Educational Service Area Office 25

Comment by puttachart noikeaw on September 27, 2011 at 2:18pm

ตอบ 1.ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 2 เขตใหญ่ คือ

       -เขตเทือกเขา ได้แก่บริเวณเทือกเขา และที่สูงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของภาค เทือกเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่า ได้แก่

                     เทือกเขาถนนธงชัย

                     เทือกเขาที่อยู่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย

                     เทือกเขาตะนาวศรี

        -เขตที่ราบ ได้แก่บรืเวณที่อยู่ระหว่างเขตเทือกเขา กับที่ราบภาคกลาง และอ่าวไทย แบ่งออกเป็น 2 เขตย่อยได้แก่

                          เขตที่ราบขั้นบันได

                          เขตที่ราบชายฝั่งทะเล

               2.ภาคตัวันตกคล้ายคลึงกับภาคใต้


Latest Activity

Kongpila's group was featured
Thumbnail

STEM OSOP(Fangwittayayon)

เป็นการบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์…See More
Apr 24
kruorawan kongpila commented on อธิพันธ์ สอนวิเศษ's video
Feb 23
Profile Iconศิลปิน โชติทอง and FRANK KWABENA joined The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 23
นายนิติพัศ รัตนะ is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 4

การวัดและประเมินผล

Events

© 2016   Created by Kongpila.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service