The Secondary Educational Service Area Office 25

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน

โครงงานคอมพิวเตอร์

Information

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องคิดวางแผนดำเนินงานศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Location: ชุมแพ
Members: 2
Latest Activity: Oct 24, 2013

1. ผลการเรียนรู้

    1.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

    1.2  ผู้เรียนสามารถเขียนหลักการและเหตุผลของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

    1.3  ผู้เรียนบอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

    1.4  ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

           สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐานการเรียนรู้

          ง 3.1 เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

                   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

            ง 3.1  ม 3/1

3.คำถาม

    3.1  โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร

    3.2  โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท

    3.3  นักเรียนสามารถนำเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทของโครงงานคอมพิวเอตร์

วิธีดำเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์

Discussion Forum

ศึกษาค้นคว้าโครงงานคอมพิวเตอร์

1.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าโครงงานคอมพิวเตอร์และตั้งชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์Continue

Started by วุฒิไกร บุญผล Oct 23, 2013.

Comment Wall

Comment

You need to be a member of โครงงานคอมพิวเตอร์ to add comments!

Comment by saenpol radakul on October 24, 2013 at 1:28pm

ดีมากเลยครับคุณครู..อยากจะทำโครงงานขึ้นมาทันทีทันใดเลย..

 

Members (2)

 
 
 

Latest Activity

Kongpila's group was featured
Thumbnail

STEM OSOP(Fangwittayayon)

เป็นการบูรณาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์…See More
Apr 24
kruorawan kongpila commented on อธิพันธ์ สอนวิเศษ's video
Feb 23
Profile Iconศิลปิน โชติทอง and FRANK KWABENA joined The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 23
นายนิติพัศ รัตนะ is now a member of The Secondary Educational Service Area Office 25
Feb 4

Discussion Forum

ศึกษาค้นคว้าโครงงานคอมพิวเตอร์

1.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าโครงงานคอมพิวเตอร์และตั้งชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์Continue

Started by วุฒิไกร บุญผล Oct 23, 2013.

การวัดและประเมินผล

Events

© 2016   Created by Kongpila.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service